Stichting Steuncomité Eemnes-Oekraïne

info@steuncomite-eemnes.nl

KVK-nummer: 85737909

DOELSTELLING

De doelstelling van de stichting is volgens artikel 2, paragraaf 1 van de statuten:

  1. het verlenen van steun en bijstand aan mensen in noodsituaties zoals oorlog, overstromingen en andere levensbedreigende rampen;
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Deze doelstelling probeert de stichting volgens artikel 2, paragraaf 2 te realiseren door:

  1. het creëren van een netwerk van in Eemnes gevestigde organisaties die bereid zijn de doelstelling van deze stichting conform artikel 1 mede te ondersteunen en uit vertegenwoordigers daarvan een contactgroep samen te stellen, zulks in nauwe samenwerking met het bestuur van de gemeente Eemnes;
  2. het coördineren van initiatieven vanuit de Eemnesser gemeenschap en/of de contactgroep die beantwoorden aan het in artikel 1 gestelde doel, al dan niet in samenwerking met andere Eemnesser organisaties;
  3. het samenwerken met als betrouwbaar erkende nationale en internationale hulporganisaties die bekend zijn met de noden en behoeften van de getroffenen in het rampgebied;
  4. het inzamelen van geld en goederen om te worden ingezet voor het del van de stichting;
  5. het opzetten en de instandhouding van een website waar mensen informatie kunnen vinden over de doelstelling van de stichting en haar activiteiten.